Kommentar angående branden i Västmanland

 

Numera avvecklad Helikopter 4

Numera avvecklad Helikopter 4

Igår publicerade Expressen en artikel och bad Jimmie Åkesson (SD) kommentera den stora branden som nu härjar i Västmanland. Vid besöket vid helikopterflottiljen tidigare i år diskuterade Sverigedemokraterna mycket ingående behovet av försvarsmaktens deltagande att stötta civila samhället. Detta har vi även tagit upp i debatter och givetvis varit kritiska till avvecklingen av Helikopter 4 systemet utan att ersättare då var klar.

Vi inom SD följer självklart utvecklingen kring den stora skogsbranden i Västmanland och känner stor empati med de drabbade i området. Personal från räddningstjänst, försvarsmakten, kommuner m f l gör ett mycket bra arbete under svåra förhållanden.

Tyvärr kan vi dock konstatera att de senaste 15 årens förda socialdemokratiska och moderata försvarspolitik, kraftigt urholkat försvarsmaktens resurser och förmåga att stötta det civila samhället vid händelser som denna, tidigare organiserade – och vid händelser som denna med mycket användbar materiel – civilförsvar är i princip helt avvecklat – allt detta anser vi inom SD vara helt oacceptabelt. För att öka förmågan att kunna hantera denna händelse samt andra händelser på sikt föreslår vi att följande åtgärder genomförs:

Förslag för omedelbara åtgärder:

*Staten tar ansvar för och täcker materiel och personalkostnader som uppstår för de myndigheter och kommuner som deltar/är berörda av insatsen. Detta har vid tidigare olyckor och bränder inte varit helt självklart.

*Fortsätta tillse att de behov räddningsledaren har, till det yttersta försöker lösas – kan det inte ske inom Sverige skall materiel, personal e t c sökas utomlands om så krävs.

*Erbjuda räddningsledaren försvarsmaktens samtliga resurser, detta oavsett kostnad för transport av materiel eller övertid hos personal.

*Omedelbart avbryta ALL avveckling av försvarsmateriel – i väntan på utredning skall de avställda Helikopter 10 Super Puma stå förrådsställda och inte säljas eller skrotas.

*Genomföra en grundlig utvärdering efter det att insatsen avslutats där man även inkluderar tidigare erfarenheter.
Förslag för framtida åtgärder:

*Återinföra värnplikten och civilförsvarsplikten.

*Återinrätta särskilda beredskapspolisen – denna hade vid denna händelse kunnat stötta vid med avspärrningar, större evakueringar av orter där ordinarie polis saknar resurser.
*Ge i uppdrag åt MSB att snabbutreda återtagning/organisering av civilförsvar som det belyses i försvarsberedningens rapport inför nytt försvarsinriktningsbeslut 2015.

*Försvarsmakten skall åter få ansvar för helikopterberedskap vid sjö och flygräddning som stöd åt samhället (skogsbrand ex)

*Ge i uppdrag åt FMV att utrusta samtliga Helikopter 14 och 16  att kunna bära vattentunna

*Återuppta och utvärdera den utredning om att inskaffa flygplan för skogsbrandsläckning.