Spara inte på Kustbevakningen

hämta

Idag publicerar BLT en artikel om Kustbevakningen. Artikel återges här nedan:  

Kustbevakningen har många viktiga uppgifter. Sjöövervakning och miljöskydd är troligen de som är mest kända för allmänheten. Men, utöver detta har kustbevakningen ytterligare en rad uppgifter:

•Räddningstjänst till sjöss.

•Samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

•Övervaka svenskt sjöterritorium och EEZ.

•Övervaka internationella avtal.

Att dessa uppgifter löses är mycket viktigt för riket, kortsiktiga besparingar på kustbevakningen kan snabbt bli mycket kostsamt.

Kustbevakningen har meddelat riksdagen att det för 2014 krävdes ett tillskott om 133 miljoner kronor per år för att kunna fortsätta lösa uppgifterna på samma nivå som tidigare. Regeringen avser att endast tillföra 66 miljoner kronor, dock först från och med år 2016. Det är alldeles för lite och alldeles för sent. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till detta då personal kommer behöva sägas upp, och förmågan att lösa sina uppgifter kommer att nedgå – bland annat kommer de tre större, relativt nyinköpta, fartygen att få minskad gångtid, något som vore mycket olyckligt! Sverigedemokraterna vill gå i motsatt riktning och tillföra hela det belopp som behövs.

I de flesta länder är kustbevakningen en del av marinen. Det finns flera skäl varför det vore bra även i Sverige. Försvarsberedningen konstaterade att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats och att vi måste förhålla oss till detta. En stor brist i vårt militära försvar är avsaknaden av långräckviddigt luftvärn. Genom att utrusta kustbevakningens större fartyg med moderna luftvärnssystem, typ Aster 15, så kan vi stärka vårt luftförsvar rejält. Utöver detta föreslår Sverigedemokraterna att fartygen också utrustas med allmålskanon typ Bofors 57 millimeter för sjöinsatser tillsammans med andra marina enheter.

Polisen och kustbevakning ska dela sina registerdata med varandra fullt ut. Detta för att effektivare kunna beivra brottslig verksamhet.

Svenska Försvarsmakten ska avveckla nio stycken helikopter 10 Super Puma. Dessa vill vi tillföra kustbevakningen. Sverigedemokraterna har i vår riksdagsbudget tillfört 225 miljoner kronor för att vidmakthålla och modifiera helikoptrarna för sjöräddning.

 

MIKAEL JANSSON, SD, RIKSDAGEN, FÖRSVARSUTSKOTTET. ROGER RICHTOFF, SD, RIKSDAGEN, FÖRSVARSUTSKOTTET. JEFF AHL, SD, RIKSDAGEN, FÖRSVARSUTSKOTTET.

  • Thomas

    Ansvaret för sjöräddning ligger hos sjöfartsverket, inte kustbevakningen. Sjöfartsverket har blivit tillfrågade om de ville ta över hkp 10, men de ville hellre köpa nytt. http://navyskipper.blogspot.se/2014/12/att-gora-om-samma-misstag-gang-efter_6.html.

    När det gäller att beväpna kustbevakningen så är de i grunden en civil myndighet och det skulle troligen krävas omfattande lagändringar för att de skulle beväpnas med lv-robot och allmålskanon. Vore det inte bättre att flytta över sjöövervakning till försvaret och se till att de får behövlig beväpning.