Pressmeddelande: Sverigedemokraterna förstärker försvarsbudgeten

Det svenska försvarets huvuduppgift måste vara att hela Sverige skall försvaras. Det är därför med stor oro vi ser på den ansvarslösa nedmontering av den svenska försvarsförmågan som regeringen ägnar sig åt. Sverigedemokraterna vill återinföra allmän värnplikt, modernisera och uppgradera JAS 39 Gripen, införskaffa och uppgradera nödvändig materiel och vapensystem samt ta en paus i de internationella insatserna fram till dess att vi har återtagit en trovärdig försvarsförmåga. För att uppnå detta avsätter Sverigedemokraterna utöver regeringens budget 2 miljarder kronor år 2013, 4 miljarder kronor år 2014, 6 miljarder kronor år 2015 och 8 miljarder kronor år 2016 – totalt 20 miljarder under budgetperioden. 

Utöver budgetförstärkningarna kräver vi också en utveckling av våra internationella samarbeten. I Sveriges partnerskap med NATO-länderna bör det finnas konkreta planer för såväl vilket bistånd Sverige skall lämna vid angrepp mot ett eller flera NATO-länder som lika konkreta planer över den hjälp vi kan vänta av Atlantpakten vid angrepp på Sverige. För att kunna avtala och skapa ett konkret partnerskap med Atlantpakten så måste Sverige äga en militär kapacitet som är avsevärt mer utvecklad än den nuvarande. Ett fullt medlemskap i Atlantpakten är dock inte aktuellt för Sveriges del.

Sverige bör utöver detta vidta åtgärder för att förstärka möjligheterna för svensk försvarsindustri att fortsätta verka i landet. Den svenska försvarsindustrin är en strategisk tillgång för Sverige och bör värnas också i framtiden.

Länkar till SD: s försvarsbudgetmotion.

http://www.sd-gbg.se/motioner/mot_201213_sd_fo_172.pdf

http://www.sd-gbg.se/motioner/mot_201213_sd_fo_245.pdf

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell1

Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

22 570 994

+730 000

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 206 894

-1 864 000

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 979 728

+1 798 000

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

6 492 416

+800 000

1:5

Forskning och teknikutveckling

622 944

+181 000

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

23 806

+30 000

1:7

Officersutbildning m.m.

222 085

+50 000

1:8

Försvarets radioanstalt

821 939

+100 000

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

169 821

+150 000

1:10

Nämnder m.m.

5 801

+5 000

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

69 927

 

1:12

Försvarsexportmyndigheten

71 570

+20 000

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen

7 494

 

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

12 224

 

2:1

Kustbevakningen

1 006 680

 

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

24 850

 

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

 

2:4

Krisberedskap

1 172 005

 

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

30 000

 

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

193 671

 

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 024 751

 

2:8

Statens haverikommission

42 619

 

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

351 875

 

4:1

Elsäkerhetsverket

51 375

 
 

Summa

46 196 549

+2 000 000

Försvar och samhällets beredskap.

Anslag 1:1, år 2013.

Årlig utbildning av 3 460 värnpliktsuttagna i GMU kostar 447 miljoner kr/år och vidareutbildning av 2 307 av dessa i 7 månader för krigsplacering i mekaniserad brigad eller kustartilleribrigad kostar 695 miljoner kr/år.

Återuppsättande av Militärkommando Gotland kostar 74 miljoner kr/år.

Anställning i varje län en civil-militär samordnare inom nationella skyddsstyrkorna, kostar 13 miljoner kr/år.

Återuppsättning av Särskilda Beredskapspolisen 1500 civilpliktiga under polismyndigheterna men i statsbudgetområde 6 kostar 20 miljoner kr/år.

Paus i allt militärt bistånd undantaget att Sverige ska bistå i Operation Atalanta vid behov, sparar 724 miljoner kr.

Utöver detta finns en generell höjning av anslag 1:1 med 205 miljoner kr.

Anslag 1:2.

Sparas år/2013 /1864 miljoner kr, år 2014/1924 miljoner kr.

Anslagen 1:3 och 1:4 från underfinansiering till ökade materielbeställningar.

Det finns en underfinansiering av beställningen av Gripen E på 5,48 miljarder på tio år sikt i regeringens budget. I SD: s förslag täcks detta från år 2013 till och med år 2022 med en årlig ökning av anslaget 1:3 med 548 miljoner kr. Vidare har ÖB varnat för ett grundläggande underskott i den tioåriga investeringsplanen på 25 miljarder. Täcks inte detta måste försvarsmakten lägga ned ett vapenslag enligt ÖB: s larmartikel i juli. SD täcker i sitt förslag även denna större underfinansiering från år 2014 till och med 2023 genom en höjning av anslagen 1:3 och 1:4 sammanlagt med 2 500 miljoner kr/år.

Anslag 1:5.

Anslaget höjs generellt med 181 miljoner kr, varje år.

Anslag 1:6.

Anslaget höjs generellt med 30 miljoner kr, varje år för att kompensera högre tryck på antagningen.

Anslag 1:7.

Anslaget höjs generellt med 50 miljoner kr, varje år för att kompensera högre tryck i utbildningen.

Anslag 1:8.

Anslaget höjs generellt med 100 miljoner kr, varje år för att möjliggöra uppdatering av de tekniska resurserna.

Anslag 1:9.

Anslaget höjs generellt med 150 miljoner kr, varje år för att matcha ett växande försvar.

Anslag 1:10.

Anslaget höjs generellt med 5 miljoner kr, varje år för att stärka och vitalisera försvarsdebatten.

Anslag 1:12.

Anslaget höjs generellt med 20 miljoner kr, varje år för att understödja svensk export av försvarsmateriel.

 

Stockholm den 3 oktober 2012

 

Mikael Jansson (SD)

 

Richard Jomshof (SD)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell1

Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

22 570 994

+730 000

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 206 894

-1 864 000

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 979 728

+1 798 000

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

6 492 416

+800 000

1:5

Forskning och teknikutveckling

622 944

+181 000

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

23 806

+30 000

1:7

Officersutbildning m.m.

222 085

+50 000

1:8

Försvarets radioanstalt

821 939

+100 000

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

169 821

+150 000

1:10

Nämnder m.m.

5 801

+5 000

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

69 927

 

1:12

Försvarsexportmyndigheten

71 570

+20 000

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen

7 494

 

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

12 224

 

2:1

Kustbevakningen

1 006 680

 

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

24 850

 

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

 

2:4

Krisberedskap

1 172 005

 

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

30 000

 

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

193 671

 

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 024 751

 

2:8

Statens haverikommission

42 619

 

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

351 875

 

4:1

Elsäkerhetsverket

51 375

 
 

Summa

46 196 549

+2 000 000

Försvar och samhällets beredskap.

Anslag 1:1, år 2013.

Årlig utbildning av 3 460 värnpliktsuttagna i GMU kostar 447 miljoner kr/år och vidareutbildning av 2 307 av dessa i 7 månader för krigsplacering i mekaniserad brigad eller kustartilleribrigad kostar 695 miljoner kr/år.

Återuppsättande av Militärkommando Gotland kostar 74 miljoner kr/år.

Anställning i varje län en civil-militär samordnare inom nationella skyddsstyrkorna, kostar 13 miljoner kr/år.

Återuppsättning av Särskilda Beredskapspolisen 1500 civilpliktiga under polismyndigheterna men i statsbudgetområde 6 kostar 20 miljoner kr/år.

Paus i allt militärt bistånd undantaget att Sverige ska bistå i Operation Atalanta vid behov, sparar 724 miljoner kr.

Utöver detta finns en generell höjning av anslag 1:1 med 205 miljoner kr.

Anslag 1:2.

Sparas år/2013 /1864 miljoner kr, år 2014/1924 miljoner kr.

Anslagen 1:3 och 1:4 från underfinansiering till ökade materielbeställningar.

Det finns en underfinansiering av beställningen av Gripen E på 5,48 miljarder på tio år sikt i regeringens budget. I SD: s förslag täcks detta från år 2013 till och med år 2022 med en årlig ökning av anslaget 1:3 med 548 miljoner kr. Vidare har ÖB varnat för ett grundläggande underskott i den tioåriga investeringsplanen på 25 miljarder. Täcks inte detta måste försvarsmakten lägga ned ett vapenslag enligt ÖB: s larmartikel i juli. SD täcker i sitt förslag även denna större underfinansiering från år 2014 till och med 2023 genom en höjning av anslagen 1:3 och 1:4 sammanlagt med 2 500 miljoner kr/år.

Anslag 1:5.

Anslaget höjs generellt med 181 miljoner kr, varje år.

Anslag 1:6.

Anslaget höjs generellt med 30 miljoner kr, varje år för att kompensera högre tryck på antagningen.

Anslag 1:7.

Anslaget höjs generellt med 50 miljoner kr, varje år för att kompensera högre tryck i utbildningen.

Anslag 1:8.

Anslaget höjs generellt med 100 miljoner kr, varje år för att möjliggöra uppdatering av de tekniska resurserna.

Anslag 1:9.

Anslaget höjs generellt med 150 miljoner kr, varje år för att matcha ett växande försvar.

Anslag 1:10.

Anslaget höjs generellt med 5 miljoner kr, varje år för att stärka och vitalisera försvarsdebatten.

Anslag 1:12.

Anslaget höjs generellt med 20 miljoner kr, varje år för att understödja svensk export av försvarsmateriel.

 

Stockholm den 3 oktober 2012

 

Mikael Jansson (SD)

 

Richard Jomshof (SD)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Sverigedemokraternas försvarsbudget

Idag släppte partiet sitt budgetförslag. Det kommer att bli fler inlägg om det, men nu ikväll blir det ett kort sammanfattande pressmeddelande om det:

”Ett stärkt försvar

Ett svenskt försvars huvuduppgift måste vara att försvara Sverige. Det är därför med stor oro vi ser på den ansvarslösa nedmonteringen av den svenska försvarsförmågan som regeringen ägnar sig åt. Sverigedemokraterna vill återinföra allmän värnplikt, modernisera och uppgradera JAS-gripen, införskaffa och uppgradera nödvändig materiel och vapensystem samt ta en paus i de internationella insatserna fram till dess att vi återtagit en trovärdig försvarsförmåga. Sverigedemokraterna avsätter totalt 20 miljarder under budgetperioden där 2 miljarder avsätts för 2013.”

Pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hoestbudget-storsatsning-paa-smaafoeretag-och-jobbskapande-aatgaerder-799099

Hela budgeten: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/10/Sverigedemokraternas-Höstbudget-för-2013.pdf

Hela budgetpresentationen från presskonferensen: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/10/PresentationSDbudget2012.pdf

Sverigedemokraternas försvarsbudget

Idag släppte partiet sitt budgetförslag. Det kommer att bli fler inlägg om det, men nu ikväll blir det ett kort sammanfattande pressmeddelande om det:

”Ett stärkt försvar

Ett svenskt försvars huvuduppgift måste vara att försvara Sverige. Det är därför med stor oro vi ser på den ansvarslösa nedmonteringen av den svenska försvarsförmågan som regeringen ägnar sig åt. Sverigedemokraterna vill återinföra allmän värnplikt, modernisera och uppgradera JAS-gripen, införskaffa och uppgradera nödvändig materiel och vapensystem samt ta en paus i de internationella insatserna fram till dess att vi återtagit en trovärdig försvarsförmåga. Sverigedemokraterna avsätter totalt 20 miljarder under budgetperioden där 2 miljarder avsätts för 2013.”

Pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hoestbudget-storsatsning-paa-smaafoeretag-och-jobbskapande-aatgaerder-799099

Hela budgeten: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/10/Sverigedemokraternas-Höstbudget-för-2013.pdf

Hela budgetpresentationen från presskonferensen: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/10/PresentationSDbudget2012.pdf

Regeringen ljuger om Gripenpengarna

Innan budgetpropositionen släpptes så gick de borgerliga partiledarna ut i ett gemensamt utspel där de lovade att Gripen skulle köpas in och att 300 miljoner skulle skjutas till i materielbudgeten för detta. Redan det är för lite, men det är en annan diskussion. Nå, hur blev det nu med det? Beskåda nedanstående utdrag ur budgetpropositionen (utgiftsområde 6, sidan 59, klicka för större bild):

Alltså:

+300
+61,6
-227,2
=134,4

Det är svårt att se hur det här är något annat än ren lögn. Visst, man tillför 300 miljoner till materiel, och sedan drar man av nästan lika mycket igen. Men det är klart, som oppositionspolitiker ska man kanske välkomna detta och använda samma metod: jag lovar härmed att vi kommer att lägga till 50 miljarder i försvarsbudgeten i vår skuggbudget! (Sen drar vi av 48 av dem igen, men det är ju en annan sak)

Men det stannar inte där. Hur håller regeringens framtida materielbudget måttet? Alltså – vad tänker man göra fr.o.m. budgetåret 2014 och framåt?

Öh, vänta lite nu. Vad är det där finstilta som står under tabellen (Tabell 3.11, sidan 56 i utgiftsområde 6)? Låt oss se närmare på det:

Alltså:

År 2013 års prisnivå
Anslag 2013 8979728
Anslag 2016 8716564
Skillnad -263164

Jahaaaaaa! Det var SÅ regeringen tänkte att de skulle finansiera Gripen E/F! Genom att skjuta till minus 200 miljoner!

Skämt åsido – det förefaller alltså vara bekräftat att regeringens tal om att finansiera Gripen genom tillskott av 300/200 miljoner är ett slag i luften. Inte ens det första budgetåret tillför man den summan netto, och mot slutet av budgetperioden räcker det inte ens till för att kompensera för den normala prisutvecklingen.

Regeringen ljuger om Gripenpengarna

Innan budgetpropositionen släpptes så gick de borgerliga partiledarna ut i ett gemensamt utspel där de lovade att Gripen skulle köpas in och att 300 miljoner skulle skjutas till i materielbudgeten för detta. Redan det är för lite, men det är en annan diskussion. Nå, hur blev det nu med det? Beskåda nedanstående utdrag ur budgetpropositionen (utgiftsområde 6, sidan 59, klicka för större bild):

Alltså:

+300
+61,6
-227,2
=134,4

Det är svårt att se hur det här är något annat än ren lögn. Visst, man tillför 300 miljoner till materiel, och sedan drar man av nästan lika mycket igen. Men det är klart, som oppositionspolitiker ska man kanske välkomna detta och använda samma metod: jag lovar härmed att vi kommer att lägga till 50 miljarder i försvarsbudgeten i vår skuggbudget! (Sen drar vi av 48 av dem igen, men det är ju en annan sak)

Men det stannar inte där. Hur håller regeringens framtida materielbudget måttet? Alltså – vad tänker man göra fr.o.m. budgetåret 2014 och framåt?

Öh, vänta lite nu. Vad är det där finstilta som står under tabellen (Tabell 3.11, sidan 56 i utgiftsområde 6)? Låt oss se närmare på det:

Alltså:

År 2013 års prisnivå
Anslag 2013 8979728
Anslag 2016 8716564
Skillnad -263164

Jahaaaaaa! Det var SÅ regeringen tänkte att de skulle finansiera Gripen E/F! Genom att skjuta till minus 200 miljoner!

Skämt åsido – det förefaller alltså vara bekräftat att regeringens tal om att finansiera Gripen genom tillskott av 300/200 miljoner är ett slag i luften. Inte ens det första budgetåret tillför man den summan netto, och mot slutet av budgetperioden räcker det inte ens till för att kompensera för den normala prisutvecklingen.

Därför struntar Moderaterna i försvaret

Jag har märkt att det verkar finnas många försvarsanställda och försvarsvänner som helt uppriktigt inte kan begripa varför moderaterna helt plötsligt inte verkar bry sig om försvaret. Förr om åren – med de gamla moderaterna – så kunde man ju alltid räkna med att moderaterna åtminstone var att lita på i försvarsfrågan. Det var också en av de saker som gjorde att jag i ungdomen övervägde en tid att engagera mig i just moderaterna (det blev Centern istället, men det är en annan historia).

Så, varför bryr sig moderaterna av idag inte om försvaret? Varför vägrar man benhårt från moderat håll att tillföra resurser som alla inblandade med någon kunskap alls om saken måste inse behövs?

Mycket enkelt: det är ingen valvinnare. I undersökning efter undersökning har det visar sig att den andel väljare som anser att försvaret är en av de viktigaste frågorna för framtiden ligger nånstans under 1%. De nya moderaterna är i första hand intresserade av att vinna val, inte av att driva frågor som i och för  sig skulle kunna vara bra.

Låt mig verkligen understryka detta: varje budgetkrona som läggs på försvaret är en budgetkrona mindre att lägga på sånt som väljarna faktiskt bryr sig om. Det finns en viss absurd rationalitet i detta. Den som inte blir återvald kan ju heller inte genomföra sin politik.

Det här betyder också att Moderaterna aldrig kommer att ändra på den här inställningen med mindre än att de börjar förlora fler röster än vad de vinner på sin försvarspolitik, och sen kan försvarsvänner skriva arga artiklar i pressen eller sura brev och bloggkommentarer till moderata riksdagsledamöter hur mycket de vill. Det finns helt enkelt för mycket att vinna på den nuvarande linjen  och för mycket att förlora på att ändra den.

Det här är rimligen också anledningen till att följetongen kring Gripen har sett ut som den har gjort. ÖB anger ett behov om minst 60-80 plan för att kunna försvara Sverige i en vecka – regeringen sänker detta till 40-60 utan vidare förklaring. Det finns troligen ingen särskild strategisk analys av detta specifika antal som går bortom det rent finansiella. Av samma skäl kommer försvaret att i moderaternas budget få betala Gripen inom vad som i realiteten är oförändrad budgetram. Kom ihåg: varje krona som läggs på försvaret är en förlust.  

Alla moderater gillar förstås inte det här, men hur har det gått för dissidenterna? Mikael Odenberg avgick som försvarsminister eftersom han menade att ekonomihanteringen inte var hållbar. Rolf K Nilsson från Gotland var en entusiastisk försvarsvän, men han hade tagit sig in på personkryss och återvaldes inte. Mats Johansson har i dagarna skrivit en debattartikel om vikten av ett starkt försvar, men han sitter i utrikesutskottet, inte i försvar och mycket lite tyder väl på att en debattartikel kommer att ändra regeringskansliets inställning i frågan. Annicka Engblom har uttryckt vissa tvivel på anslagets tillräcklighet, men frågan är om hon ens kommer med i försvarsberedningen. Det finns inget som i nuläget tyder på att Moderaterna kommer att ändra sig, och det gör försvarsvänner klokt i att komma ihåg.

Mer pengar till Gripen?

Helgens stora försvarspolitiska nyhet är uten tvekan att regeringen gått ut med en debattartikel på SvD Brännpunkt där man hävdar att man kommer att skjuta till nya pengar till försvaret för att få råd att köpa in den nya versionen av JAS 39 Gripen. Det är svårt att inte se det hela som ett slag i luften.

För det första är den utlovade summan (ca 300 miljoner/år) för låg, och för det andra sägs det inget om huruvida detta är bortsett från kostnadsökningar tack vare inflation och liknande eller ej. För det tredje sägs inte heller hur man ska hantera att materielbudgeten redan är underfinansierad från och med 2015. Till sist påpekas det från flera håll också att regeringens besked innebär att antalet plan bantas ännu mer från den av ÖB föreslagna nivån (som väl i och för sig redan den kan sägas vara väl låg). Intressant nog skriver moderaternas Annicka Engblom på sin egen hemsida:

Räcker pengarna, undrar många? Jag har inget klart svar på det i dagsläget, men viktigt i sammanhanget är att överenskommelsen inte bara innebär en lägre kostnad för anskaffning och drift av systemet, utan också en klar markering av svenskt stridsflygs betydelse i stärkandet av försvarsförmågan samt ett klart erkännande av JAS-systemet som sådant. I alla fulla fall är jag glad över att försvarsbudgeten förstärks.

Det är svårt att se det ovanstående som något annat än att det föreligger vissa tvivel rörande tillräckligheten av den från regeringskansliet föreskrivna anslagsnivån. Centerpartiets Staffan Danielsson säger rent ut på sin egen hemsida att han tycker att antalet plan som är föreslaget är för lågt. Det verkar som om regeringen har vissa problem att ens få med sig de egna utskottsrepresentanterna.

Det här utspelet kan man knappast se som något annat än ett försök från borgerligheten att åter ta initiativet i försvarsfrågan genom att få det att se ut som om man tar problemen på allvar. Det gör man inte. Vad som är mer intressant är att regeringen i den första meningen erkänner att det vår omvärld är i ett osäkert läge (ej närmare specificerat, men rimligen avses Rysslands upprustning) och att det därför krävs ett försvar av det svenska territoriet. Vackra ord. Det återstår att se om det återspeglas i försvarsberedningen.

Ping: Sverige och Världen, Cynismer, Väpnaren, Försvar och Säkerhet, Johan Westerholm, Gripen News, Skipper, Joakim Larsson

Mer pengar till Gripen?

Helgens stora försvarspolitiska nyhet är uten tvekan att regeringen gått ut med en debattartikel på SvD Brännpunkt där man hävdar att man kommer att skjuta till nya pengar till försvaret för att få råd att köpa in den nya versionen av JAS 39 Gripen. Det är svårt att inte se det hela som ett slag i luften.

För det första är den utlovade summan (ca 300 miljoner/år) för låg, och för det andra sägs det inget om huruvida detta är bortsett från kostnadsökningar tack vare inflation och liknande eller ej. För det tredje sägs inte heller hur man ska hantera att materielbudgeten redan är underfinansierad från och med 2015. Till sist påpekas det från flera håll också att regeringens besked innebär att antalet plan bantas ännu mer från den av ÖB föreslagna nivån (som väl i och för sig redan den kan sägas vara väl låg). Intressant nog skriver moderaternas Annicka Engblom på sin egen hemsida:

Räcker pengarna, undrar många? Jag har inget klart svar på det i dagsläget, men viktigt i sammanhanget är att överenskommelsen inte bara innebär en lägre kostnad för anskaffning och drift av systemet, utan också en klar markering av svenskt stridsflygs betydelse i stärkandet av försvarsförmågan samt ett klart erkännande av JAS-systemet som sådant. I alla fulla fall är jag glad över att försvarsbudgeten förstärks.

Det är svårt att se det ovanstående som något annat än att det föreligger vissa tvivel rörande tillräckligheten av den från regeringskansliet föreskrivna anslagsnivån. Centerpartiets Staffan Danielsson säger rent ut på sin egen hemsida att han tycker att antalet plan som är föreslaget är för lågt. Det verkar som om regeringen har vissa problem att ens få med sig de egna utskottsrepresentanterna.

Det här utspelet kan man knappast se som något annat än ett försök från borgerligheten att åter ta initiativet i försvarsfrågan genom att få det att se ut som om man tar problemen på allvar. Det gör man inte. Vad som är mer intressant är att regeringen i den första meningen erkänner att det vår omvärld är i ett osäkert läge (ej närmare specificerat, men rimligen avses Rysslands upprustning) och att det därför krävs ett försvar av det svenska territoriet. Vackra ord. Det återstår att se om det återspeglas i försvarsberedningen.

Ping: Sverige och Världen, Cynismer, Väpnaren, Försvar och Säkerhet, Johan Westerholm, Gripen News, Skipper, Joakim Larsson