Intervju med generallöjtnant Anders Silwer

Idag blev försvarsmaktens insatschef, generallöjtnanten Anders Silwer, utfrågad av försvarsutskottet rörande de senaste dagarnas turer kring Sveriges incidentberedskap. Efter utskottsmötet mötte han den samlade pressen och SD-TV lyckades fånga upp intervjuerna på band. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Bloggens läsare får ta det för vad det är.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=cg1R567x9Vg]
Efter denna punkt började generallöjtnanten i princip upprepa tidigare avgivna svar, varför vårt filmande avbröts.

Senare idag publicerar vi också en kort intervju med Mikael Jansson, Sverigedemokraternas representant i försvarsutskottet, rörande vad som sades under utskottsmötet.

Intervju med generallöjtnant Anders Silwer

Idag blev försvarsmaktens insatschef, generallöjtnanten Anders Silwer, utfrågad av försvarsutskottet rörande de senaste dagarnas turer kring Sveriges incidentberedskap. Efter utskottsmötet mötte han den samlade pressen och SD-TV lyckades fånga upp intervjuerna på band. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Bloggens läsare får ta det för vad det är.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=cg1R567x9Vg]
Efter denna punkt började generallöjtnanten i princip upprepa tidigare avgivna svar, varför vårt filmande avbröts.

Senare idag publicerar vi också en kort intervju med Mikael Jansson, Sverigedemokraternas representant i försvarsutskottet, rörande vad som sades under utskottsmötet.

Replik till Allan Widman: Nordiskt samarbete alternativ till Nato

I Dagens Nyheter 23/4 skrev Allan Widman (FP) en debattartikel om att Sverige är beroende av USA och NATOs stridskrafter och att vi därmed bör välja att gå med i NATO: Mikael Janssons replik följer här nedan:

Allan Widman (FP) säger att vi är djupt beroende av Nato och det stämmer. Vi har blivit beroende av Nato på grund av att det svenska försvarsanslaget varit för lågt under många år och nu sjunker ned mot 1,1 procent av BNP.

Hade vi istället haft ett försvarsanslag mellan 1,6 och 2,0 procent av BNP hade läget varit helt annorlunda. Då hade vi haft råd med incidentberedskap varje dygn året om. Vi hade kunnat ha ett befäst Gotland där vårt stridsflyg kunnat samverka med modernt inköpt luftvärn, exempelvis Aster-30. Vem tror då att Ryssland skulle vågat provocera oss på det sätt vi nu fått uppleva? Ryssarna skulle inför ett befäst och luftvärnsförsett Gotland förstå att det finns en rejäl tröskel för att inkräkta på Sverige. Utvecklingen visar att alliansregeringens försvarspolitik är vid vägs ände.

Under kalla kriget var Sverige alliansfritt. Vi kunde själva i hög grad materielförsörja vår egen försvarsmakt. Ett tag hade vi till och med världens fjärde största flygvapen. Det var en prestation av ett litet land. Men nu är en annan tid och var tid kräver sin metod. Det finns en bred opinion i Sverige för att vi ska behålla vårt relativa självbestämmande och inte bli fullvärdiga medlemmar i Nato under artikel 5. De länder som ligger under Nato:s artikel 5 är bundna att försvara varandra. Med USA som ledande land i Nato är detta en stor risk men också moraliskt tveksamt.

Sverige är idag istället partner med Nato (Partnerskap för fred – PFP) vilket är en helt annan sak. Inom partnerskapet kan vi välja vad vi vill samarbete om. Att försvarsindustrierna i Sverige nuförtiden producerar enligt Nato-standard är inget problem. Inom all tillverkning uppstår förr eller senare en eller några världsstandarder. Det viktiga för oss är att vi har reservdelar till våra materielsystem och kan vidmakthålla dem oavsett om de är svensktillverkade, tillverkade i materielsamarbeten eller köpta från utländsk hylla. Att vår försvarsmateriel följer en västlig standard gör också att vi lättare kan samverka i internationella insatser.

Men misstag har begåtts. Det gäller exempelvis Gripen som från början hade ett eget svenskt dataprotokoll för kommunikation, TARAS, motsvarande Nato:s Länk 16. Idag har även de svenska Gripenplanen Länk 16, vilket sätter oss i beroende av USA och deras krypton, vi får inte tillverka egna. Detta beror på svenskt passivitet. Vi borde istället återintegrera TARAS för att realisera ett eget Länk 16 liknande nät precis som Frankrike utvecklar sitt LX. Vi kan då välja att kommunicera nationellt eller med NATO om vi i det senare fallet har gemensamma krypton.

För export har detta alls ingen betydelse. En köpare av Gripen kan i samverkan med Saab få vilken kommunikationslösning denne vill ha eller har tillgång till. Thailand hyr Gripen med ett kommunikationssystem som är en uppgradering på den äldre svenska lösningen och bara fungerar nationellt.

Med ett höjt försvarsanslag och ett formaliserat nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete godkänt av Nato så skulle Sverige inte längre vara beroende av Nato på det sätt som Widman påstår. Däremot kan vi säga att vi då skulle vara i en nordisk försvarsallians. I fred och kris kan det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet fungera utan fasta kontrakt för hur man ska samverka. I krig, vilket vi rustar oss för att slippa, så krävs det reglerande kontrakt över vilka resurser som får användas till vad. De norska och danska trupperna leds av Nato/USA i krig, medan de svenska och finska trupperna leds nationellt. Det är skälet till att ett formellt nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete inte bara kan tecknas ned. Om Nato/USA ska gå med på att Danmark och Norge har resurser reserverade för en samnordisk beredskap, så måste Sverige och Finland betala ett pris. Ett sådant pris kan vara airpolicing över Island och/eller garantier till de baltiska länderna och/eller en för Nato säkrad inskeppningsbas nära de baltiska länderna. Det viktiga är att Sverige inte tvingas in under artikel 5 med ansvar i hela världen när Nato kallar.

Människorna i vårt land känner nu ångest över en situation där Ryssland övar attack mot Sverige utan att vår försvarsmakt har kapacitet att möta och hävda gränsen. Låt inte detta bli en fel impuls att leda in Sverige i Nato. Som ni har läst i denna artikel finns det förslag på en annan svensk försvarsinriktning än regeringens.

Mikael Jansson (SD) Försvarsutskottet

Vi har förödmjukat oss inför Ryssland

Mikael Jansson.  

Ett funktionellt försvar kräver större försvarsanslag

Överraskade frågar vi oss varför det svenska flygvapnet inte mötte de ryska bomb- och attackplan som rörde sig i riktning mot svenskt territorialvatten. Helt tydligt var det en rysk anfallsövning mot Sverige. Det enda sättet i det uppkomna läget att visa att vi har ett försvar är genom att svenska plan möter och avvisar de ryska. Det synliggör den tröskel som ska finnas mot kränkningar av vårt territorium.

Det kan tilläggas att när våra Gripenplan väl går upp för att möta och identifiera vid gränsen har de inga robotar med sig, något som är unikt i världen. Endast automatkanonen är laddad, men den har begränsad verkan. Frågan är vad det visar en krigsmakt som övar anfall mot oss eller undersöker vår beredskap.

Varför uppvisar då försvaret denna svaghet? Problemet faller tillbaka på samma botten som när ”en vecka-försvaret” diskuterades – försvarsanslaget är för litet. Försvarsmakten och dess stödresurser kan inte leverera ett funktionellt försvar med så litet försvarsanslag. I regeringens fyraåriga budget minskar försvarsanslaget till omkring 1,1 procent av BNP. Det är orimligt lågt, och klart lägst i Norden. Sverigedemokraterna är det enda parti som vill öka anslaget, detta med sammanlagt 20 miljarder kronor i den fyraåriga budgetperioden.

Underfinansieringen gör att det måste sparas på reservdelar och tydligen också på vår beredskap. Många har trott att armén och marinen lider svårt av underanslag, men att vårt luftförsvar är starkt. Nu förstår fler att även flygvapnet är underfinansierat. Vi har nu förödmjukat oss inför Ryssland och visat dem att Sverige inte har incidentberedskap varje dag året runt.

Detta faktum är något som försvarsberedningen får ta in i sin bedömning.

Mikael Jansson, ledamot försvarsutskottet samt Micael Foghagen, fd.Stridspilot 

Debatt om Hemvärnet

Den 18/4-2013 hölls en debatt i Riksdagen angående Hemvärnet. Nedan följer Mikael Janssons anförande: 

anf.33 Mikael Jansson (SD):

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag under punkten 3. Krishantering och militärt försvar över ytan är viktigt. Kriser sker över ett lands hela yta, men krigsrisken finns också över hela ytan. Ett värstafallsscenario där ett land försvarar sig mot ett väpnat angrepp inleds med ett skede med intensiv luftstrid, inkluderande jaktstrider och användande av luftvärn. Det antas allmänt att på relativt kort tid har ena sidan vunnit och den andre har därefter svårt att röra sina markförband. En ockupant kan då i värsta fall bara stoppas med det fria krigets metoder. Om vi skulle förlora kontrollen över Sverige behöver vi förband som kan försvåra för ockupanten och hjälpa svenska folket i nöd. Vi ser inga sådana hot i närtid, men förband måste finnas och tränas.

Hemvärnets kärnuppgift är militär. Hemvärnet är kanske den förbandstyp som är mest folkförankrad, vilket beror på den hjälp som hemvärnet faktiskt ger till gemene man. I juni förra året gick hemvärnsmän skallgång efter en 72 år gammal senildement kvinna från Umeå, som hade lämnat sitt hem vid Holmsjön och förirrat sig in i skogen. Efter bara någon dags sökande lyckades man hitta kvinnan, medtagen men vid liv. Sommaren 2011 bröt en skogsbrand ut vid Hejnum hällar som ligger mellan Slite och Tingstäde på Gotland. Skälet till branden var att Skogsstyrelsen eldat mindre rishögar i området och förlorat kontrollen över förloppet. Under fyra dygn bekämpade brandmän tillsammans med hemvärnet brandhärdarna innan området ansågs vara tillräckligt säkert, och hemvärnet rönte mycken uppskattning för sitt arbete. I juli förra året drabbades Småland av problem med översvämningar.

Vid sjön Hulingen i närheten av Hultsfred steg vattennivån dramatiskt och riskerade att översvämma det närbelägna reningsverket. För att undvika detta kallades hemvärnsmän in för att bygga en skyddsvall runt anläggningen och därmed förhindra en miljökatastrof. En översvämning av reningsverket vid Hulingen hade riskerat att slå ut dricksvattentillförseln i området. I maj 2010 anmäldes en flicka försvunnen i Svenljunga. En begäran om hjälp kom in till Elfsborgsgruppen under morgontimmarna dagen efter. Kl. 7 kunde man ta emot ca 120 hemvärnssoldater från Göteborgs andra insatskompani. Kompaniet var på väg till en övning i Skövde men dirigerades om till Svenljunga då larmet kom. Eftersöket fortsatte hela helgen med 85 soldater, därtill FMCK och hundpatruller.

Eftersöket fortsatte på måndagen med ca 60 soldater för att slutligen engagera 90 soldater under tisdagen. Eftersöket avslutades på tisdagen vid 17-tiden. Efter en uppnådd frekvens på 86,9 procent av sökområdet, som var 9 kilometer i diameter, avslutades eftersöket utan resultat. Lyckligtvis återfanns flickan samma dag kl. 21 i en livsmedelsbutik i Borås. Låt oss erkänna och förstå hemvärnets stora betydelse i kriser. Hemvärnet är samtidigt en bas för rekrytering till de kontrakterade soldaterna i våra manöverbataljoner. Särskilt betydelsefull blir denna bas när de värnpliktiga blir färre i de gamla listorna.

När vi nu har konstaterat att hemvärnet är viktigt och att det också är viktigt med en hög beredskap för hemvärnet är Socialdemokraternas förslag om flera olika beredskapsgrader faktiskt bra. Flera beredskapsgrader möjliggör att de som ständigt vill och kan delta kan få kontrakt med väldigt hög beredskapsnivå. Det innebär också att de som kan hålla endast en lägre grad av beredskap kan tillåtas sådana kontrakt. Herr talman! Sverigedemokraterna stöder denna tanke fullt ut. Det som inte ska glömmas är hemvärnets huvuduppgift i form av territoriellt försvar och skyddsstyrka. När civilförsvaret gradvis monterades ned och när nyligen särskilda beredskapspolisen utan vettig motivering lades ned ökade det vakuum som hemvärnet måste kompensera. Om hemvärnet får fler uppgifter måste de finansieras så att inte kärnuppgifterna blir lidande.

Nordiskt utrikes,säkerhets-och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

Ovanstående motion behandlas i ett sammansatt utskott, utrikes- och försvarsutskottet.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva efter att samordna de olika nordiska samarbetsavtalen i en struktur.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att ta emot hjälp från de nordiska länderna i händelse av krig eller höjd beredskap eller att ge dem hjälp.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om luftpatrullering av Islands luftrum.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ökade insatser för att uppnå samordnat luftförsvar och samordnad luftövervakning.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ökade insatser för att uppnå samordnad havsövervakning och samordnat satellitsystem.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en konkretisering av den nordiska solidaritetsförklaringen i hela skalan från krishantering till fullskaligt krig på nordiskt territorium.

Motivering
Sverigedemokraterna betraktar Sverige som, i fallande ordning, en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med detta vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten och bredda och fördjupa det nordiska samarbetet.

Vi vill, i likhet med vad som fördes fram i Stoltenberg­rapporten 2009, öka det nordiska samarbetet inom en rad frågor på försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser uppenbara förtjänster i att de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens säkerhet, i likhet med vad som länge planerades under kalla krigets era. Det nordiska försvarssamarbetet bör därför drivas så långt som möjligt.

Av dessa skäl välkomnar vi att de nordiska länderna lanserade Nordefcosamarbetet 2009. Vi anser dock att det inte har gjorts tillräckligt mycket konkret för att uppnå ett fördjupat försvarssamarbete i linje med de förslag som finns i Stoltenbergrapporten och vi vill se ökade insatser i det nordiska försvarssamarbetet för att uppnå sådana resultat.
Danmark och Norge kommer under överskådlig tid vara NATO-anslutna och Finland och Sverige kommer under överskådlig tid vara alliansfria och det är viktigt att ett realistiskt uppbyggt nordiskt samarbete på detta område tar hänsyn till dessa förutsättningar.

Ett övergripande strukturellt problem för nordiskt samarbete på detta område är att det är splittrat mellan olika avtal och strukturer. Detta är enligt vår mening suboptimalt. För att kunna uppnå ett effektivt och fördjupat nordiskt samarbete, vilket vi i likhet med regeringen anser, så menar vi att de olika avtal som redovisas i skrivelsen så långt det är möjligt bör samordnas i en gemensam struktur, exempelvis i nordiska rådets eller det nordiska ministerrådets regi. Det nordiska försvarssamarbetet bör formaliseras för att kunna fortsätta att fördjupas. Sverige bör verka för detta och detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Förutsättningar för att ta emot hjälp från nordiska grannländer vid höjd beredskap eller krig eller att ge dem hjälp

I SOU 2012:29 har utretts vilka förutsättningar som existerar för att ta emot internationell hjälp i fredstid, vilket vi ser som positivt. Det måste dock ses som en brist att man inte på ett tillräckligt tydligt sätt har utrett vilka förutsättningar som finns för att ta emot hjälp från våra grannländer i händelse av höjd beredskap eller krig eller att ge dem hjälp. Den förstärkta nordiska solidaritetsförklaringen kan knappast realiseras utan att sådana möjligheter att ta emot hjälp existerar. Det är därför ett självklart krav att regeringen låter utreda vilka förutsättningar som finns för att ta emot hjälp. Detta bör riksdagen tillkänna ge för regeringen som sin mening.

Skyddet av Islands luftrum

Det redan accepterade uppdraget att tillsammans med Finland och Norge hantera luftövervakningen av Island är ett viktigt steg framåt och det är vår mening att detta skall genomföras i en solidarisk anda. Det torde ligga inte enbart i Sveriges utan i alla de nordiska ländernas intresse att bidra till försvaret av Islands suveränitet och att upprätthålla stabiliteten i området. I sammanhanget vill vi i Sverigedemokraterna poängtera att det inte enbart är luftövervakningsuppgifter (air surveillance) som det svenska flygvapnet bör erbjuda Island utan också luftpatrullering (air policing).

Nordiskt samarbete kring luftförsvaret

Vad avser luftförsvar så vill Sverigedemokraterna att Sverige långsiktigt ska verka för ett tätare samarbete av den nordiska luftövervakningen, inkluderat luftförsvaret över Island. I ett längre perspektiv bör nordisk personal skickas till Keflavik på permanent basis. De nordiska flygvapnen knyts därmed närmare varandra och utvecklar samarbetet i skarpt läge. I princip borde de nordiska flygvapnen klara luftförsvaret över hela det nordiska luftrummet inklusive Island utan att vara avhängiga NATO.

Havsövervakning och satellitsystem

Sverigedemokraterna menar vidare att Sverige ska verka för att de nordiska länderna utvecklar ett system för övervakning av havsområden. Sverige och Finland har redan ett militär utbyte vad gäller övervakning av Östersjön. Detta bör kunna vidareutvecklas till att innefatta även övriga nordiska länder.

Det är också av stor vikt att de nordiska länderna utvecklar isbrytarkapacitet vid Arktis för att inte tappa konkurrensfördelar gentemot USA, Kanada och Ryssland vilka alla har isbrytarkapacitet idag. Isbrytarkapacitet i arktiska förhållanden är mycket kostsamt och bör därför utvecklas gemensamt.

För att möjliggöra övervakning och insatser i de enorma nordiska havsområdena måste ett gemensamt satellitsystem för övervakning och kommunikation också utvecklas. Idag köper de nordiska länderna nödvändiga tjänster från annan part, men givet att man utvecklar systemen gemensamt kan man på sikt spara pengar genom att slippa köpa satellittjänsterna. Det är dock osannolikt att det är ekonomiskt försvarbart att utveckla satellitsystem för ett enskilt nordiskt land.

Solidaritetsförklaring

Sverigedemokraterna välkomnar att de nordiska utrikesministrarna under sitt möte i Helsingfors i april 2011 enades om en solidaritetsförklaring på det utrikes- och säkerhetspolitiska området mellan de nordiska länderna. Genom solidaritetsförklaringen säger de fem länderna att i det fall ett nordiskt land skulle drabbas av en kris eller ett angrepp, så kommer övriga länder bistå med relevanta medel. Denna solidaritetsförklaring är dock fortfarande väldigt allmänt hållen och säger inte mycket om hur länderna konkret avser att reagera och hjälpa varandra i händelse av att ett enskilt land hamnar i trångmål, exempelvis vid ett yttre angrepp eller otillbörlig press. När det nu har gått ett par år sedan denna allmänna solidaritetsförklaring anser

Sverigedemokraterna att Sveriges regering ska verka för att de nordiska utrikesministrarna utarbetar konkreta strategier för hur de nordiska länderna avser att reagera och hjälpa varandra i enlighet med tidigare antagen solidaritetsförklaring.

Det kan antas att det inte föreligger några större problem när de nordiska försvarsmakterna samarbetar i krishantering. Men när pooling & sharing förekommer, måste tillgången av resurser ändå regleras. Detsamma gäller nordiskt försvarsmaterielsamarbete. I händelse av krig på nordiskt territorium finns det idag inget nordiskt försvarssamarbete alls, annat än det som spontant i det läget kan skapas. Norska och danska försvaret leds av NATO. Svenska och finska försvaret leds nationellt. Endast efter en konkretisering av krigssamarbetet och ett formaliserat givande och tagande mellan länderna av militära förmågor kan en gemensam försvarsplanering skapas. Denna gemensamma försvarsplanering måste vara godkänd av NATO, vilket bara binder Sverige och Finland inom området nordiskt försvarssamarbete.

Stockholm den 17 april 2013

Mikael Jansson (SD) Björn Söder (SD)

 

Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011

Herr Talman!

Jag yrkar bifall till utskottet på punkt 1 och bifall till reservation 2 på punkt 2.

Försvarets materielförsörjning är en fråga om svåra prioriteringar och rör sig ofta på det högteknologiska området. Olika parametrar sätter förutsättningarna. En del av försvarsanslaget ska finansiera investeringar, vidmakthållande och drift.

Ju större materielanslag desto bättre förutsättning att beväpna och utrusta försvaret. Samma gäller det statliga forsknings och utvecklingsanslaget. Statens anslag till teknisk grundforskning påverkar i hög grad försvarsindustrin. Ju högre forskningsanslag desto bättre förutsättning för försvarsindustrin. Vissa svenska försvarsföretag är ibland äldre än staten USA. Vi är det land i världen som exporterar mest försvarsmateriel per capita.

Detta vilar idag på tidigare bedrifter. Vi skulle knappast idag kunna bygga upp en försvarsindustri från scratch. Förutom de ekonomiska villkor som skapades har framgångssagan för svensktillverkat försvarsmateriel berott av en optimism och tilltro till svensk ingenjörskonst.

Saab Gripen kan gå till historien som stor exportframgång, men bara om vi är positiva till vad svenska ingenjörer kan åstadkomma och är beredda att satsa på forskning. Den sista parametern för försvarsindustrins vara eller inte vara är förmågan att förmågan att dra nytta av tekniska samarbeten.

I kalla kriget var hotbilderna tydliga och överhängande ända fram till den dag Sovjet föll sönder ekonomiskt. För en neutral stat som Sverige med en geografi mitt emellan NATO- och Warszawa pakten satsade då Sverige på en hög grad av självförsörjning av försvarsmateriel. Vi lyckades med detta remarkabelt bra.

Idag är situationen annorlunda. Försvarsföretagen måste samarbete internationellt för att få tillräcklig volym för att kunna skapa nya materielsystem. I den processen har Sverige förlorat mycket, idag är det mesta av försvarsindustrin i Sverige utlandsägd. I det ligger en stor risk, vi vet aldrig när teknik läcker ut eller för den delen när produktionsenheter lämnar Sverige.

Här borde staten kunnat bromsa utvecklingen, inhemsk ägo av försvarsindustri är viktig säkerhetspolitisk fråga. Riksdagspartierna förhåller sig olika till den uppkomna situationen. Alliansregeringen har tydligt visat sin analys genom att förorda ”köp från hyllan”.

Om Sverige köper från hyllan kan vi minska eller eliminera kostnader för grundforskning och systemanpassning. Regeringen tror sig få mer pang för pengarna. Helikopter 16 Blackhawk är ett sådant projekt. Ett rakt köp av utlandsproducerat materiel. Alla är nöjda med köpet av Blackhawk. Men så enkelt är det inte.

Riksrevisionen har invänt mot regeringens linje att ”köp från hyllan” inte alltid är billigast. Från fall till fall kan egenproducerat materiel eller materiel framtaget i samarbete vara billigast.

Vi har en minoritetsregering och de har inte kunnat få majoritet för alla sina förslag på försvarsmaterielområdet. Exempelvis motsatte sig riksdagen den kraftiga nedskärningen av FMLOG som föreslogs i en proposition.

Om Blackhawk är ett exempel på ett lyckat ”köp från hyllan”, Sverige hade inte inga bättre alternativ. Så är Gripen ett exempel på hur ekonomiskt lönsamt det kan vara med egenproducerat. Gripen bedöms av ekonomer vara en vinstaffär för den svenska ekonomin sammantaget.

Jämför det ekonomiskt med om vi skulle köpt ett utländskt stridflygplan. Försvarets materielförsörjning måste hela tiden öppet analysera olika alternativ. Vi kan välja att köpa egenproducerat endast när svensk teknik är i världsklass. Svensk teknik är världsledande på ett antal försvarsmaterielkategorier.

Det måste svenska staten slå vakt om genom att hävda undantag vid upphandling när det rör sig om svensk spetsteknik. Ett bra exempel på detta är Storbritannien och Frankrike som skyddar sin försvarsindustri.

För att försvarsindustriföretag ska överleva krävs det att de är stora så att de orkar med forskning och utveckling av nya system som inte kommer att ge inkomster förrän långt senare.

Svensk försvarsindustri är tvungen att hitta partners för kostnadsdelning. Det gäller då att de svenska företagen drar god nytta av samarbetena. Svenska Saab och andra svenska företag har visat att man är skicklig på det området. Tack vare detta finns det många högteknologiska materielprojekt där svenska företag har del.

Vid stora exportaffärer bör svenska staten gå kontraktspart i syfte att gynna och skydda svenska intressen.

Man förstår genast att regeringen är missnöjd med att inte ha majoritet för sin politik på försvarsmaterielområdet. Regeringen anser ju att minskade anslag för FMV, FMLOG och FOI automatiskt sparar pengar för staten vid given militär förmåga.

Riksdagen håller inte med .Därför är det fel av regeringen att klåfingrigt skicka in en politisk genomförandegrupp i försvarsmakten. Försvarspolitiker gör klokt att hålla sig till talarstolen. Politiken påverkar direktiv, chefstillsättningar, budget och lagar. Där bör det stanna.

Mig förvånar det inte att genomförandegruppen åsamkade störningar.Vari består t.ex. den meningsfulla besparingen i att avbryta Amosprojektet? Staten redan har lagt ned 700 miljoner kronor i projektet.

Enligt riksrevisionen uppnåddes inte i närheten den tänkta besparingen .De svenska soldaternas säkerhet i Afghanistan påverkades av förseningen av säkrare fordon som genomförandegruppen åsamkade.

Genomförandegruppen arbetade på informell basis utan en redig dokumentation. Det är inte lätt för försvarsmakten att hålla sitt tempo när de inte äger sin egen verksamhet. Vad som behöver göras på materielsidan är att finansiera redan planerade beställningar.

Debatten om en veckas försvaret var bra så till vida att svenska folket fick veta sanningen om försvarets status. Dock inte försvaret idag utan försvaret på 2020-talet om vi under tiden till dess skjuter till 40 miljarder kronor för att täcka underskottet i investeringsbudgeten.

Då först har vi en veckas försvar.

Alla vet att Sverigedemokraterna har en helt annan syn på vilken status det svenska försvaret ska ha.

Tack herr talman!

//Mikael Jansson

Norges sak var svår

Image

Varför ingrep inte Sverige till Norges hjälp i april 1940?

Ett återkommande fenomen är att skribenter upptäcker att Sverige inte gick till väpnad kamp för Norges frihet den 9 april 1940. Den vanliga tendensen är så att framhäva detta såsom utslag av svensk feghet och egoism. Medan Norge utkämpade en ödeskamp stod svenskarna passivt och tittade på. Men var det verkligen så?

Den 9 april 1940 fanns det ingen svensk militär bevakning längs gränsen mot Norge. Detta faktum har av en del skribenter tolkats som slapphet och försummelser från den svenska militärledningens sida. Ett sådant betraktelsesätt förutsätter emellertid att man bortser från två grundläggande förutsättningar. För det första var Norge ett fredligt sinnat land. Varför skulle Sverige hålla en militär beredskap mot Norge? För det andra var Värmlandsgränsen sedan unionsupplösningen 1905 en demilitariserad zon och Sverige fick inte stationera trupper där.

Med anledning av Sovjetunionens angrepp mot Finland ökades den svenska beredskapen i Norrbotten genom inkallelse av VI.fördelningen i december 1939. En fördelning – numera benämnd division – omfattade ca 20 000 man. I januari 1940 ökades beredskapen genom inkallelse även av V.fördelningen.

Sedan Finland i mars 1940 slutit fred med Sovjetunionen började avvecklingen av den svenska beredskapen i Norrbotten. Den 1 april 1940 började hemtransporterna av VI.fördelningen, vilka skulle vara avslutade den 15 april.

Sedan skulle V.fördelningen hemtransporteras före 15 maj 1940. För att transportera en fördelning och alla dess förnödenheter behövdes det ca 110 järnvägståg. Bilar var 1940 en bristvara i Sverige och trupptransporter genomfördes huvudsakligen med järnväg.

Ett trupptåg behövde tre dygn för en resa från Norrbotten till Skåne och lika lång tid för att återvända och hämta nästa transportomgång. Inräknat den tid som gick åt för översyn av lok och vagnar kunde alltså ett tågsätt transportera en truppstyrka per vecka.

En militär järnvägstransport var en komplicerad insats. Låt oss ta ett exempel. Trupptåget ilastas i Haparanda. Det består av en kombinerad 2- och 3.klass boggievagn (för officerare och underofficerare, respektive furirer), ett antal godsvagnar inredda för transport av trupp eller hästar samt öppna vagnar lastade med fordon.

Tåget dras av ett kraftigt ånglok litt B, som betjänas av förare och eldare. Vidare finns en tågbefälhavare (”konduktör”), samtliga med hemmastation Boden. Så börjar tåget sin resa och första uppehåll blir Karungi, där tågmöte sker. Nästa stopp blir Avafors, där vattentagning sker. Ångloket konsumerar mycket kol, men ännu mer vatten.

Så anländer tåget till Boden. Här sker personalbyte. Tåget framgår till den militära hållplatsen Boden Södra, där truppen får mat och kan göra toalettbesök. Så går tåget vidare till Jörn eller Vännäs. Byte av lok och personal.

I Långsele händer det något stort. Dit har elektrifieringen av stambanan genom övre Norrland nått 1939, Ångloket ersätts av ett elektrolok litt Dg (se foto ovan). Detta har dubbel dragkraft jämfört med ångloket. Därför blir vårt trupptransporttåg stående i avvaktan på nästa tåg, så att de som s k kopplade militärtåg kan dras av ett elektrolok. På så sätt kan SJ spara in en tågbemanning, driftkilometer och tågunderhåll.

Så rullar det vidare. Uppehåll vid måltidsstationer och på ångsträckor vatten- och koltagning. På varje bemannad station eller hållplats, står en tågklarerare eller platsvakt och ser tåget rulla förbi. Syftet är att lyssna och se tecken på lossnande hjulringar eller s k tjuvbroms (som gör hjulringarna rödglödande). Vidare att ta stafetter.

Ombord på tåget kan tågbefälhavaren kasta ut en stafettstav när bemannad station eller hållplats passeras. Han skriver ett meddelande, som stoppas i den ihåliga stafetten, som kastas av tåget där personal, som kan läsa meddelandet är på plats.

Den som läst meddelandet skyndar sig in på expeditionen och ringer per bantelefon nästa hållplats i färdriktningen, där signalen läggs för stopp. Tågbefälhavare, lokförare och stationspersonal kan därefter muntligen överlägga om vad som bör göras.

Den trånga sektorn var inte lok och vagnar, utan lokpersonal. Antalet lokförare och eldare var naturligtvis anpassat efter de fredstida trafikbehoven. SJ löste frågan genom att återkalla fem årgångar pensionerade lokförare. Dessa fick ta över lokaltrafik och bangårdsväxling samt erhöll nybörjare som skulle läras upp till eldare. Därigenom frigjordes erfaren lokpersonal för linjetjänst.

Den 9 april 1940 började en omfattande mobilisering av det svenska försvaret, vilken av politiska skäl emellertid kallades ”krigsorganisering”. Av politiska skäl var det inte möjligt att göra en öppen mobilisering genom radioinkallelser och klockringning, utan inkallelserna måste ske med brev. Det blev bråda dagar för landets brevbärare.

Längs Värmlandsgränsen fanns det ingen och fick det inte finnas någon militär bevakning. Det blev därför polisens uppgift att bevaka och spärra vägarna, vilket arbete började bli klart den 11 april. Det påminde om posses i Vilda Västern. Landsfiskaler och fjärdingsmän uppbådade pålitligt manfolk på bygden. Dessa fick polismärke, pistol och batong, men var i övrigt civilklädda. Till fots, per cykel eller medelst droskbil sökte de sig till gränsövergångarna.

Påföljande dag började svensk militär trupp anlända till området samtidigt som norsk trupp började strömma in över gränsen. Fram till den 20 april flydde huvuddelen av norska 1.divisionen in till Sverige. Norrmännen medförde omkring 200 bilar, 400 hästar, 6 500 gevär, ett dussintal kanoner och 10 ton artilleriammunition.

Den 9 april 1940 hade demobiliseringen av VI.fördelningen, som 1 april omdöpts till II.fördelningen, i Norrbotten fortskridit så långt att en tredjedel av trupperna hade avrustats och hemsänts, en tredjedel höll på med att avrusta i kasernerna och en tredjedel befann sig under järnvägstransport. V.fördelningen befann sig öster om Boden och bedrev i väntan på tåglägenhet vinterövningar.

Danmark hade kapitulerat redan den 9 april, men norska försvaret kämpade vidare. Överbefälhavaren bedömde att det största hotet mot Sverige kom från de tyska trupperna i Danmark. Till försvar av Skåne insattes 1.armékåren, som bestod av I., IV och V.fördelningarna. I.fördelningen, som mobiliserade i Skåne, nådde med sina första förband fram till kusten redan den 11 april, men det dröjde till den 16 april innan hela fördelningen kommit på plats. Härefter började IV.fördelningen transporteras från Mälardalen till Skåne, vilket skedde under tiden 21 – 25 april. Slutligen tilltransporterades V.fördelningen under dagarna 26 – 30 april. Den 1 maj 1940 var svenska arméns uppmarsch i Skåne fullbordad.

Längs gränsen mot Norge hade under tiden försvar av gränsövergångarna improviserats alltifrån Riksgränsen och ner till Bohuslän. Kraftsamlingen låg i Bohuslän och Värmland där 2.armékåren bestående av II och III.fördelningarna sattes in. Det fanns inga svenska planer för ett försvar mot Norge, varför uppmarschen måste improviseras. Det blev bråda dagar för Statens Järnvägar. Under tiden den 14 – 18 april hade huvuddelen av III.fördelningen kommit på plats medan det dröjde till den 27 april innan uppmarschen var avslutad för II.fördelningen.

Från den 18 april 1940 fanns det en teoretisk möjlighet att låta III.fördelningen, som skyddade Bohuslän och Dalsland, ingripa i Norge. Men till vilken nytta? Den norska 1.divisionen, som skulle skydda Osloområdet hade ju då redan tagit sin tillflykt till Sverige och lagt ner sina vapen. Kongsvinger hade redan den 16 april erövrats av tyskarna. Det fanns alltså inga norska trupper att hjälpa.

När II.fördelningen, som skulle skydda Värmland, kommit på plats den 27 april var läget där likadant, för samma dag beslöt de allierade att avbryta striderna i södra Norge. Den 5 maj hade samtliga norska trupper söder om Trondheim kapitulerat.

Under tiden hade överbefälhavaren beslutat att förstärka försvaret mot Norge genom att omgruppera IV.fördelningen från Skåne, vilket skedde 10 – 17 maj. På Norges nationaldag förelåg det alltså förutsättningar för ett meningsfullt svenskt ingripande i södra Norge, som alltså redan givit upp kampen.

Vilja – kunna – våga. Nog fanns det en vilja att hjälpa Norge, men kunde svenska försvaret göra detta? Som ovan påvisats tog det avsevärd tid att mobilisera och uppmarschera mot gränserna. Detta berodde inte på slöhet eller bristande vilja, utan var helt enkelt en fråga om transportkapacitet. Den svenska armén var 1940 inte motoriserad, utan kanonerna drogs av hästar och truppen marscherade till fots med en hastighet av fyra kilometer i timmen sedan de urlastats från järnvägsstationerna.

Kunna? Med undantag för de förband som vintern 1939-40 legat i beredskap i Tornedalen, var resten av svenska armén nyligen mobiliserad och dåligt övad. I Norge stod tyska trupper, som under krigets förlopp blivit samtränade och segervissa. Att med sådana odds ta strid i onödan förefaller föga förnuftigt.

Våga? Vid den tidpunkten det svenska försvaret hade möjlighet att ingripa i Norge, hade striderna söder om Trondheim upphört. Den 6 juni började de allierade att utrymma även Nordnorge och den 9 juni 1940 kapitulerade de kvarvarande norska trupperna.

De norska regeringarna Mowinckel och Nygaardsvold hade försummat Norges försvar. Att hjälpa någon förutsätter att denne är villig att söka hjälpa sig själv. Genom att försumma sin militära beredskap svek inte bara den norska statsledningen sitt eget land utan satte även Sverige i ett ytterst riskfullt läge. När det svenska försvaret hade möjlighet att ingripa i Norge var det redan för sent och i det läget hade ett svenskt ingripande varit liktydigt med nationellt självmord.

Till vad nytta? Norges sak var helt enkelt för svår.

//Stellan Bojerud 

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Herr Talman!

Jag yrkar bifall till reservationen.

Signalspaning är Sveriges första försvarslinje.

I en värld med nya hotbilder som global terrorism, informationsteknologiska hot och icke konventionell krigföring är signalspaning något vi inte kan avstå.

Samtidigt innebär det att den personliga integriteten hotas på ett nytt sätt.

När Internet skapar frihet att söka och finna skapar också Internet och annan ny teknik en bakdörr där individen inte vet om han är privat eller iakttagen.

Försvarets signalspaning som söker i information som inte går från en svensk adress till en annan svensk adress är inte största källan till otrygghet i och för sig.

Det finns mycket missförstånd angående svenska försvarets signalspaning.

Större risk för svenska medborgares integritet är andra nationers signalspaning.

Internettrafiken mellan svenska adresser passerar ju regelmässigt andra länder, när ip-paketen inte känner några gränser.

Det är viktigt emellertid att även svenska försvarets signalspaning granskas på ett sätt som skapar medborgarnas förtroende.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) vakar över att signalspaningen följer lagens intentioner.

Det är en viktig parlamentarisk kontroll.

Tyvärr är bara tre partier representerade i inspektionen.

Detta bör ändras så att varje parti får minst en ledamot.

Först på så vis kan förtroendet byggas så vi inte får en ny missvisande debatt som den förra FRA-debatten.

Det är viktigt att våra duktiga medarbetare vid FRA får känna vår tacksamhet för deras förnämliga arbete.

Försvarets signalspaning räddar liv.

Tack herr talman!

//Mikael Jansson